3 thay đổi về tiền lương trong doanh nghiệp khi cải cách tiền lương

3 thay đổi về tiền lương trong doanh nghiệp khi cải cách tiền lương

Theo đó, căn cứ tại Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, 3 thay đổi về tiền lương ở doanh nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương gồm có như sau:

– Thang, bảng lương do doanh nghiệp tự quyết định:

Các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động)

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động. Doanh nghiệp và tổ chức đại diện người lao động thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Ràng buộc duy nhất của Nhà nước đối với tiền lương của doanh nghiệp là mức lương trả cho người lao động không được thấp hơn hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố và trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp và công khai tại nơi làm việc.

– Tăng lương tối thiểu vùng theo định kỳ:

Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

– Bổ sung lương tối thiểu vùng theo giờ:

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng.

Các thay đổi trên về cải cách tiền lương đối với người lao động doanh nghiệp đã được thể chế hóa trong Bộ luật Lao động 2019.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*