Ban Chấp hành các thời kỳ

Trở về trang chủ

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

1. Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

TT Họ và tên Chức vụ Công đoàn
01 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Thành ủy viên thành phố Thủ Đức
Chủ tịch
02 Nguyễn Đình Cường Phó Chủ tịch Thường trực
03 Nguyễn Văn Đăng Phó Chủ tịch
04 Đỗ Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch
05 Trần Phước Hùng Phó Chủ tịch
06 Nguyễn Thị Ngọc Hương Phó Chủ tịch
07 Phạm Thị Ngọc Phó Chủ tịch
08 Trần Thanh Quang Phó Chủ tịch
09 Nguyễn Thanh Xuân Phó Chủ tịch
10 Đoàn Phương Thảo Ủy viên Ban Thường vụ
11 Lý Nguyễn Minh Phúc Ủy viên Ban Thường vụ
12 Hồ Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Thường vụ
13 Lê Chúc Triều Thủy Ủy viên Ban Thường vụ
14 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Ủy viên Ban Thường vụ
15 Nguyễn Thanh Thùy Ủy viên Ban Thường vụ
16 Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Ban Thường vụ
17 Lê Thị Xinh Ủy viên Ban Thường vụ
18 Trần Xuân Long Ủy viên Ban Chấp hành
19 Dương Châu Nam Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Thùy Linh Ủy viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thị Kim Thoa Ủy viên Ban Chấp hành
22 Nguyễn Thị Như Trang Ủy viên Ban Chấp hành
23 Trình Thị Hồng Ái Ủy viên Ban Chấp hành
24 Lê Trần Hồng Ân Ủy viên Ban Chấp hành
25 Nguyễn Thị Kim Bắc Ủy viên Ban Chấp hành
26 Hồ Văn Báo Ủy viên Ban Chấp hành
27 Phù Thúy Bình Ủy viên Ban Chấp hành
28 Dương Hoàng Chinh Ủy viên Ban Chấp hành
29 Phạm Văn Có Ủy viên Ban Chấp hành
30 Hà Minh Công Ủy viên Ban Chấp hành
31 Lê Quốc Đạt Ủy viên Ban Chấp hành
32 Nguyễn Văn Đời Ủy viên Ban Chấp hành
33 Nguyễn Quang Duẫn Ủy viên Ban Chấp hành
34 Vũ Thị Gấm Ủy viên Ban Chấp hành
35 Cao Văn Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
36 Nguyễn Thị Minh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành
37 Trần Minh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành
38 Nguyễn Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
39 Trần Quốc Hường Ủy viên Ban Chấp hành
40 Thượng Công Huy Ủy viên Ban Chấp hành
41 Phan Thị Kim Liên Ủy viên Ban Chấp hành
42 Đoàn Thị Tú Linh Ủy viên Ban Chấp hành
43 Trần Phương Nam Ủy viên Ban Chấp hành
44 Vũ Huy Phong Ủy viên Ban Chấp hành
45 Ngô Đắc Thành Ủy viên Ban Chấp hành
46 Trịnh Trọng Thành Ủy viên Ban Chấp hành
47 Nguyễn Hạnh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành
48 Trịnh TiếnThịnh Ủy viên Ban Chấp hành
49 Nguyễn Ngọc Tráng Ủy viên Ban Chấp hành
50 Võ Nguyễn Phương Trinh Ủy viên Ban Chấp hành
51 Đinh Thư Ngân Tuyền Ủy viên Ban Chấp hành
52 Phạm Thị Ánh Tuyết Ủy viên Ban Chấp hành
53 Lê Thị Hồng Việt Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

TT Họ và tên Chức vụ Ủy ban Kiểm tra
01 Đỗ Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
02 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Ủy viên Ban Thường vụ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
03 Phù Thúy Bình Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ nhiệm UBKT
04 Lê Thị Kim Điệp Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
05 Trần Anh Thanh Mai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
06 Lê Thị Hồng Nhung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
07 Giảng Phan Hồng Phúc Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
8 Phạm Thị Ngọc Thắm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
09 Lê Thị Thanh Thanh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
10 Đậu Thị Thao Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
11 Nguyễn Nam Trung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
12 Trần Hoàng Vũ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra