Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 08/6/2023 về Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

KH 34 TK THUC HIEN KL 0108-06-20231.signed

Categories: