Kế hoạch số 121/KH-LĐLĐ ngày 22/12/2022 Tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ kinh phí công đoàn, khen thưởng NLĐ thực hiện tốt công tác chuyên môn năm 2022 và trợ cấp khó khăn cho NLĐ ở các đơn vị chưa thành lập CĐCS năm 2023

KH 121 THAM DN CHUC CONG DOAN22-12-20221.signed

Categories: