Kế hoạch số 102/KH-LĐLĐ ngày 21/11/2022 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, giai đoạn 2021-2026

KH 102 TH KL 0121-11-20221.signed

Categories: