Hướng dẫn số 28/HD-LĐLĐ ngày 8/12/2022 Hướng dẫn trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

HD 2808-12-20221.signed

Categories: