Chỉ tiêu số 7

Ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Categories:

About Author