Chỉ tiêu số 5

Bình quân hàng năm mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Categories:

About Author