Chỉ tiêu số 3

Phấn đấu đến năm 2028 kết nạp mới 50.000 đoàn viên công đoàn.

Categories:

About Author