Chỉ tiêu số 2

Phấn đấu hàng năm có trên 95% CĐCS khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 75% CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Categories:

About Author