Chỉ tiêu số 15

Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội và triển khai trong hệ thống CĐCS để chăm lo 1.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên công đoàn khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Categories:

About Author