Chỉ tiêu số 12

Phấn đấu hàng năm có trên 70% Ủy ban kiểm tra CĐCS thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng và có 75% gửi hồ sơ kết luận về Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức. Hàng năm ít nhất 10% công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động kiểm tra tài chính.

Categories:

About Author