Chỉ tiêu số 10

Có trên 65% CĐCS ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực nhà nước và trên 50% nữ công nhân lao động tại CĐCS ngoài khu vực nhà nước đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Categories:

About Author