Chỉ tiêu số 1

Phấn đấu đến năm 2028 thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên.

Categories:

About Author