Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.

80/LĐLĐ

Categories: