Trưởng Hội Đình Phong Phú đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến xã tăng Nhơn Phú đã hướng hoạt động của Hội Đình “Vừa thờ thần, vừa tổ chức Nhân dân đóng góp phục vụ kháng chiến”, ông là ai?

Categories: