Trong thời kỳ chống Pháp, chùa Bửu Thạnh là cơ sở của Chi bộ thuộc địa bàn nào?

Categories: