Trong giai đoạn (2021 – 2025), công trình nào sau đây không nằm trong danh mục công trình, dự án trọng điểm được thành phố Thủ Đức kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên bố trí vốn?

Categories: