Trong giai đoạn 2021 – 2025, các công trình nào sau đây được thành phố Thủ Đức kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên bố trí vốn?

Categories: