Trên địa bàn thành phố Thủ Đức hiện nay có bao nhiêu công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích?

Categories: