Thần Thành hoàng Bổn cảnh Linh Đông được Vua Tự Đức ban sắc phong ngày, tháng, năm nào?

Categories: