Sư Trụ trì chùa Bửu Thạnh là Hòa thượng Thích Quảng Lạc bị thực dân Pháp bắn chết vào năm nào?

Categories: