Mộ ông Nghị viên Địa hạt Đặng Tân Xuân là Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật cấp Thành phố tiêu biểu cho loại hình mộ cổ giai đoạn nào?

Categories: