Hiện vật thờ cúng đặc sắc về giá trị nghệ thuật tại đình Bình Thọ là cắp liễn đối được làm bằng chất liệu gì?

Categories: