Đình Linh Đông có ghi rõ về năm xây dựng là: “Quí mùi niên, quí thu, cát đán tạo” có nghĩa là tạo ngày lành, cuối thu (tháng 9) năm Quí mùi (1823); căn cứ theo tài liệu nào?

Categories: