Di tích Lịch sử – Văn hóa Bót Dây thép là chứng tích ghi dấu tội ác chiến tranh của thực dân Pháp đối với nhân dân Vùng bưng sáu xã trong khoảng thời gian nào?

Categories: