Di tích lịch sử căn cứ Vùng bưng 6 xã tại khu Đồng Miếu, tọa lạc tại địa bàn phường nào?

Categories: