Công trình nào sau đây không thuộc nhóm 08 dự án giao thông trọng điểm đã được triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Thủ Đức giai đoạn trước năm 2021?

Categories: