Chùa Bửu Thạnh được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm nào?

Categories: