Bót Dây Thép trước khi trở thành nơi để thực dân Pháp giam cầm, tra tấn cán bộ, chiến sĩ cách mạng và Nhân dân ta thì được sử dụng làm gì?

Categories: