Thông báo số 241/TB-LĐLĐ ngày 18/10/2022 Thời gian tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Cổ phẩn may Sài Gòn 3

TB 241 THOI GIAN TTPBGDPL TAI CTY SAI GON 318-10-20221.signed

Categories: