Kế hoạch số 83/KH-LĐLĐ ngày 28/9/2022 tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

KH 83 KN 92 NAM NGAY 20.1028-09-20221.signed

KE HOACH 83 20-10-2022. chinh

Categories: