Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2024 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

KH 43 TUYEN TRUYEN PBGDPL 202408-02-20241.signed

Categories: