Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023 về triển khai hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

KH 19 PT THI DUA DAY MANH PT KET CAU HA TANG….28-04-20231.signed

Categories: