Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 06/4/2023 về Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2022 – 2023

KH 15 SO KET 2 NAM KL 01 TH CHI THI 0506-04-20231.signed

Categories: