Kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2022 Tổ chức họp mặt Cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị kinh tế trực thuộc và Tổ chức Tài chính vi mô CEP

KH 123 – HOP MAT CAN BO CDCT VA DON VI KINH TE – CEP28-12-20221.signed

Categories: