Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 02/02/2023 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2023

KH 6 TUYEN TRUYEN PHO BIEN GDPL 202302-02-20231.signed

Categories: