Kế hoạch phối hợp số 09/KH-TTVH-LĐLĐ ngày 04/10/2022 Tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức

KHPH 09 TTVH LDLD05-10-20221

Categories: