Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ Công tác tổ chức Đại hội, quy trình nhân sự đại hội Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Categories: