Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 04/4/2018 về việc thưởng thu, nộp tài chính công đoàn và Danh sách khen thưởng tài chính Công đoàn năm 2022

HD 08 thuong thu nop tccd 04-14-2018 15-24-06

QD 885 KHEN THUONG DN CHUA CD NOP KPCD 2021

QD 885 KT THU KPCD DN KHOI SXKD NAM 2021

QD 886 KHEN THUONG CDCS NOP DP NAM 2021

QD887 KHEN THUONG DV HCSN -GD NAM 2021

Categories: