Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 07/3/2023 Tiêu chí bình xét chương trình tuyên dương “Lao động giỏi Lao động sáng tạo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

HD 3 TIEU CHI BINH XET LAO DONG GIOI, LD SANG TAO07-03-20231.signed

Categories: