Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 06/4/2023 Tiêu chí bình chọn, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023, Gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2022 – 2023

HD 3 TIEU CHI XET KHEN THUONG (KV NHA NUOC)06-04-20231

HD 3 TIEU CHI XET TD, KHEN THUONG (KV NGOAI NHA NUOC)06-04-20231

Categories: