Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 23/02/2023 về tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

HD 02 CHI THI 0523-02-20231.signed

Categories: