Công văn số 295/LĐLĐ ngày 01/3/2024 vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII

CV 295 VAN DONG DV, NLD TG CUOC THI TRUC TUYEN NQTW808-02-20241.signed

Categories: