100% Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

100% Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Thực hiện theo Hướng dẫn liên tịch số 20/HDLT-LĐLĐ-GDĐT ngày 20/10/2022 của Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức – người lao động năm học 2022 – 2023; tính đến cuối tháng 11/2022 có 175/175 (đạt 100%) Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức phối hợp Thủ trưởng đơn vị tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Hội nghị đã báo cáo tổng kết các hoạt động, phong trào; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong năm học 2021_2022, đồng thời đóng góp ý kiến, xây dựng những giải pháp và nội dung kế hoạch của năm học 2022_2023; đánh giá, tổng kết và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân, công khai tình hình thu chi tài chính Cơ quan, quỹ CĐCS và dự toán thu chi năm học 2021-2022; phát động, thực hiện ký kết giao ước thi đua; Ban hành các Quy chế và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Ngoài ra, tại Hội nghị, Thủ trưởng đơn vị đã khen thưởng, động viên các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở khen thưởng đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021-2022.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*